Scenáre emisie hlavných skleníkových plynov a síry do atmosféry Zeme