Choď na obsah Choď na menu
 


Ako študovať Meteorológiu a klimatológiu na Univerzite Komenského

 

ŠTÚDIUM METEOROLÓGIE A KLIMATOLÓGIE NA FAKULTE MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
 
Meteorológia a klimatológia patrí medzi magisterské študijné programy odboru fyzika na FMFI UK. Od ročníka 2015/2016 je tento študijný program spojený s Environmentálnou fyzikou a obnoviteľnými zdrojmi energie do jedného ŠP, kde tvorí študijný podprogram s takmer nezmenenou štruktúrou predmetov štúdia. Na Univerzite Komenského v Bratislave sa začala prednášať meteorológia a klimatológia už v roku 1939. Prvé meteo­rologické pracovisko - Ústav meteorológie a klimatológie (predchodca Katedry meteo­rológie a klimatológie, 1980-2004, od roku 2004 Oddelenia meteorológie a klimatológie v rámci KAFZM) – vzniklo v r. 1946 na Prírodovedec­kej fakulte UK pod vedením Prof. Končeka (od r. 1980 na MFF UK a od r. 2001 na FMFI UK). Prví absolventi ukončili špecializáciu Mete­orológia a klimatológia v r. 1952. Po­dobný systém prípravy meteorológov a klimato­lógov existuje aj na Karlovej univerzite v Prahe. Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a v Brne sa pripra­vujú študenti z klimatológie alebo hydrológie po bakalárskom štúdiu základov geografie v 1. až 3. ročníku vysoko­školského štúdia.
Výhoda fyzikálne-matematického základu v prvých 3 ročníkoch vysokoškolského štúdia pre ne­skoršie pô­sobenie meteorológov a klimatológov v praxi spočíva najmä v tom, že v posledných rokoch sa v týchto disciplí­nách oveľa širšie ako v minulosti uplatňujú analytické metódy s využitím výkonnej výpočto­vej techniky, hydrody­namických rovníc, matematických modelov a zložitých štatistických metód spracova­nia údajových súborov. Fyzi­kálny pohľad na meteorologické procesy je dnes už jedinou alternatívou. Niekoľko úspešných meteorológov a klimatológov má však aj geografický základ štúdia.
Meteorológia je vedná disciplína, ktorá študuje fyzikálne procesy v atmosfére, pričom sa do určitej miery zaoberá aj problémami chemizmu atmosféry, najmä v súvislosti s rozptylom a transportom antropo­génne pod­mie­nených škodlivých aerosólov v atmosfére. Jednou z hlavných úloh meteorológie je prognóza počasia, na čo sa dnes využívajú najmä výstupy matematických modelov dynamických a termodynamic­kých proce­sov v atmosfére celej Zeme, alebo aspoň značnej časti príslušnej pologule. Tieto výstupy pos­kytujú sveto­vé centrá jednotlivým národ­ným meteorologickým službám, kde sa robí regionálna interpretá­cia prognózy počasia s využitím meraní v sieti meteorologických staníc zo širšieho okolia daného štátu.
Klimatológia sa zaoberá analýzou a výskumom dlhodobého režimu atmosférických podmienok na základe spo­ľahlivých dlhodobých meraní podľa unifikovaných metód na celom svete. Okrem štatistického spracovania stredových, rozptylových a cyklických charakteristík klimatických pomerov jednotlivých loka­lít a väčších oblastí sa v tejto disciplíne riešia aj problémy zmien a kolísania klímy, vrátane prirodzených a antropogénne podmiene­ných príčin týchto zmien. Najnovším problémom klimatológie je predpokladaná zmena globálnej klímy vplyvom rastu skleníkového efektu atmosféry. Vývoj tejto zmeny sa rieši tiež s vyu­žitím hydrodyna­mických klimatických modelov, do ktorých je zabudovaný vplyv rastu skleníkového efektu atmosféry, aerosólov, orografie a interakcie oceánov, atmosféry, pevnín a iných klimatotvorných faktorov..
Absolventi magisterského študijného programu Meteorológia a klimatológia nájdu uplatnenie predovšet­kým v rôz­nych útva­roch Slovenského hydrometeorologického ústavu (v Bratislave - Koliba, letisko a Malý Javor­ník; v Jaslov­ských Bohuniciach; v Banskej Bystrici; v Gánovciach pri Poprade; v Košiciach). Uplatniť sa môžu aj v iných inštitúciách na celom Slovensku (Geofyzikálny ústav SAV, Hydromeliorácie, Výskumný ústav pôdozna­lectva a ochrany pôdy, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Ústav hydrológie SAV, všetko v Bratislave, Poľno­hospodárska univerzita v Nitre, Lesnícky výskumný ústav a Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvo­lene a aj inde). V súčasnosti sú voľné miesta v SHMÚ a v GFÚ SAV v Bratislave. Časť absol­ventov sa uplatnila aj na podobných praco­viskách v ČR alebo inde v zahraničí. Priemerná ročná potreba absolventov zamerania Meteo­rológia a kli­matológia je 4 až 5, no vzhľadom na to, že niektorí absolventi sa rozhodnú pre iné zamestnania, môže každý rok ukončiť na OMK na KAFZM FMFI UK až 8 študentov. Absolventi magisterského študijného programu Meteorológia a klimatológia môžu pokračovať v dennej a aj externej forme doktorandského študijného odboru Meteorológia a klimatológia tiež v Oddelení meteorológie a klimatológie.
Základným predpokladom úspešného štúdia v Oddelení meteorológie a klimatológie (OMK) je ab­solvova­nie prvých 3 ročníkov bakalárskeho študijného programu Fyzika na FMFI UK. Nie menej dôležitým predpokladom je však aj záujem o problematiku meteorológie a klimatológie, ktorá do značnej miery súvisí s niektorými sociál­nymi a ekono­mickými aktivitami ako aj s ochranou a tvorbou životného a prírodného prostredia. Úzky vzťah k meteo­rológii a klimatológii má letectvo (parašutizmus, plachtárstvo, závesné lietanie), poľnohospodárstvo a zá­hradkárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo, doprava, ochrana prírody, zdravotníctvo, turistický ruch, šport a telovýchova (jachting, skialpinizmus...), urbanizmus, výskum, projektová činnosť a rad iných. Do roku 2012 ukončilo štúdium Meteorológie a klimatológie 147 študentov, zoznam je na www.dmc.fmph.uniba.sk
 
Na Stavebnej fakulte Technickej Univerzity v Bratislave  WEB  je možné študovať odbory Hydrológia a Vodné hospodárstvo, s ktorými meteorológovia a klimatológovia úzko spolupracujú.
 
Prehľad užších špecializácií a uplatnenia absolventov Meteorológie a klimatológie
 
V doterajšej štruktúre štúdia meteorológie a klimatológie na FMFI UK začínali špe­cializo­vané pred­nášky, cvičenia, praktiká a semináre už v 3. ročníku s rozsahom 6 hodín týž­denne v 5. a 22 hodín týždenne v 6. semestri. 4. a 5. ročník boli už plne venované špeciali­zo­vanej výuke v meteorológii a klimatológii, pri­čom bolo v 4. ročníku celkove 18 h a v 5. roč­níku celkove 33 h prednášok výbero­vých. Takéto rozvrhnutie výuky meteorológie a klimatológie vyplýva z požiadaviek praxe, s ktorou malo OMK vždy dobrú spätnú väzbu. Viaceré pred­mety výuky sú vyvolané existujúcou legislatívou SR (zákon o SHMÚ, tzv. vodný zákon, ICAO, životné prostredie, STN a i.). Absolventi Me­teorológie a klimatológie (129 do roku 2003) na­šli v praxi uplatnenie najmä v nasledujúcich užších špecializovaných povo­laniach, pričom asi 30% z nich absolvovalo (alebo študuje) aj nejakú formu vedeckej prípravy:
·       Synoptický meteorológ v bežnej prevádzke (denná predpoveď počasia)
·       Letecký meteorológ v bežnej prevádzke (predpoveď počasia pre zabezpečenie letectva)
·       Numerický meteorológ – riešenie a prevádzka dynamických modelov na prognózu počasia
·       Aerologický meteorológ – meranie a analýza parametrov vo voľnej atmosfére do 40 km
·       Meteorológ pre satelitné a radarové merania
·       Meteorológ pre pozemné merania a prístrojovú techniku
·       Meteorológ pre štúdium slnečnej radiácie
·       Horský meteorológ, klimatológ – štúdium meteorologických procesov vo vysokých horách
·       Všeobecný klimatológ – výskum, spracovanie scenárov, máp, atlasov a monografií
·       Aplikovaný klimatológ – spracovanie a distribúcia klimatologických informácií
·       Mikroklimatológ – klimatológia prízemnej vrstvy, uzavretých priestorov a porastov
·       Bioklimatológ (biometeorológ) – aplikácie na biologické systémy a ľudské zdravie
·       Agrometeorológ (agroklimatológ) – aplikácie na poľnohospodárstvo
·       Lesnícky meteorológ (klimatológ) – aplikácie na lesníctvo a lesné ekosystémy
·       Hydroklimatológ (hydrometeorológ) – aplikácie na hydrológiu a hydroprognózu
·       Speleoklimatológ – aplikácie na mikroklímu jaskýň
·       Meteorológ pre lavínovú prevenciu – aplikácie na lavínovú prognózu a prevenciu
·       Meteorológ pre štúdium znečistenia ovzdušia – difúzia škodlivín v hraničnej vrstve
·       Meteorológ pre diaľkový prenos škodlivín v atmosfére a kritické záťaže – medzištátny prenos
·       Meteorológ pre štúdium prízemného a celkového ozónu v atmosfére
U nás sa neuplatňujú špecializované povolania:
·       Námorný meteorológ a oceánológ
·       Meteorológ pre štúdium ľadovcov (glaciológ)
·       Kozmický meteorológ (klimatológ) a niektoré iné
 
Zjednodušene môžeme uvedené užšie špecializácie rozdeliť do 4 hlavných skupín:
1.      Synoptická meteorológia a súvisiace aktivity (prístroje, radary, družice, telekomunikácie, aerológia, synoptické mapy, prognózy od 1 hodiny do 10 dní...)
2.      Klimatológia a súvisiace aktivity (pozorovanie, meranie, štatistika, databanka, mapova­nie, monogra­fie, analýzy, posudky, štúdie, ročenky, scenáre, prognózy.....)
3.      Znečistenie ovzdušia a súvisiace aktivity (prístroje, meranie, chémia, ekológia, kritické záťaže, legislatíva, analýzy, prognózy, scenáre, posudky, štúdie, ročenky....)
4.      Numerické metódy v meteorológii, klimatológii a znečistení ovzdušia, modelovanie
 
Okrem uvedených 147 absolventov sú ešte v evidencii OKM aj absolventi študijného prog­ramu Hydro­lógia a klimatológia na Prírírodovedeckej fakulte UK (vyše 100 absolventov od r. 1956), ktorý OMK za­bezpečovalo v 3.-5. ročníku do roku 2004 asi z 40% už od roku 1953 a tiež tí absolventi Prír.F UK, kde OMK zabezpečilo školiteľov Dip­lomových prác z Klimatológie (1-6 ročne).
 
V prípade záujmu o štúdium Meteorológie alebo Klimatológie , prípadne aj meteorologických aplikácií v problematike Znečistenia ovzdušia, môžete sa obrátiť na nás na adrese lapin@fmph.uniba.sk alebo zavolať na číslo telefónu v Bratislave 654 26 820, prípadne na mobil 0908 575 538
 
Milan Lapin, 27.06.2012, doplnené 8.II.2016